Razvoj medijacije u BiH

  Početna/O nama/Razvoj medijacije u BiH

UDRUŽENJE MEDIJATORA U BIH I RAZVOJ MEDIJACIJE

Za uvođenje medijacije u Bosni i Hercegovini od presudnog značaja je bilo formiranje Udruženja medijatora u BiH, koje je bilo i nosilac ideje i aktivnosti na stvaranju pravnog okvira i promociji medijacije kao alternativnog načina rješavanja sporova. Ideja za osnivanje Udruženja medijatora potekla je od grupe polaznika obuke “Treća neutralna strana” koju je na području Bosne i Hercegovine od 1998. godine provodio Kanadski institut za rješavanje sukoba. Kanadski institut je do danas ostao dugoročni partner Udruženja medijatora u BiH.

ZAKONSKI OKVIR

Kao osnova za uvođenje medijacije u praksu pristupilo se dopuni procesnih zakona, kako bi se u njih uključila odredba koja omogućava da sudija spor uputi na medijaciju. Udruženje je održalo niz sastanaka sa ministarstvima pravde, kao i međunarodnim organizacijama koje provode ili podržavaju reformu pravosuđa (Nezavisna sudska komisija i ABA CEELI), te dalo sugestije koje su ove organizacije i institucije proslijedile u zakonodavnu proceduru. 2003. godine usvojeni su zakoni o parničnom i krivičnom postupku u Republici Srpskoj i Federaciji BiH, koji su predviđali mogućnost da sudija predloži strankama da spor pokušaju riješiti medijacijom, te da isti prijedlog sporazumno daju i stranke.

Ovim je otvoren put stvaranju punog pravnog okvira za uvođenje medijacije u zemlji. Za dalji razvoj medijacije u Bosni i Hercegovini interes je pokazao i Program za razvoj preduzetništva u jugoistočnoj Evropi – SEED, koji je u saradnji sa Udruženjem medijatora u BiH 2003. pokrenuo projekat uvođenja alternativnog rješavanja sporova. Projekat je obuhvatio: izradu nacrta zakona o postupku medijacije, provodenje programa obuke o medijaciji, izradu metodologije za provodenje pilot projekta u sudovima, kampanju informisanja javnosti o prednostima medijacije, te pružanje tehničke pomoći Udruženju s ciljem izgradnje kapaciteta.

Formirana je radna grupa za izradu Zakona o postupku medijacije u sastavu predstavnika Udruženja medijatora u BiH, Nezavisne sudske komisije, Kancelarije visokog predstavnika (OHR), SEED, ABA CEELI, Ministarstva pravde Federacije BiH i Ministarstva pravde Republike Srpske. Nacrt zakona predat je u proceduru Savjetu ministara Bosne i Hercegovine, koji ga je u decembru 2003. godine uputio na usvajanje Parlamentarnoj skupštini BiH. Zakon je usvojen u junu 2004. godine nakon skoro godinu dana rada. Zakon detaljno definiše postupak medijacije, principe i ulogu medijatora u procesu, i rokove ukoliko je sudski postupak u toku. Prema zakonskom rješenju, u BiH je predviđena neobavezna vansudska medijacija.

Međutim, Zakon je ostao neprimjenljiv, jer je članom 1, stav 2 utvrđeno da će se poslovi medijacije posebnim zakonom prenijeti na udruženje ili udruženja po proceduri utvrđenoj tim zakonom. Uruženje medijatora aktivno je zagovaralo donošenje novog zakona kojim bi se riješila ova pitanja i nakon godinu dana aktivnosti prema Ministarstvu pravde BiH i poslaničkim klubovima u Parlamentarnoj skupštini BiH, i ovaj dokument je ušao u parlamentarnu proceduru. Zakon o prenosu poslova medijacije na udruženje medijatora, kojim je Udruženje medijatora u BiH ovlašteno za pružanje usluga medijacije, donesen je 28. jula 2005. godine.

OBUKA O MEDIJACIJI

Uz podršku Kanadske agencije za međunarodni razvoj (CIDA) i Kanadskog instituta za rješavanje sukoba (CICR), Udruženje medijatora u BiH je početkom 2004. godine počelo razvijati vlastiti program obuke o medijaciji. Razvijena su četiri programa obuke za buduće medijatore, za sudije i advokate, krajnje korisnike i obuka za trenere medijacije. Do završetka ovih programa obuka o medijaciji u Bosni i Hercegovini se provodila prema programu CICR.

MEDIJACIJA

U aprilu 2004. godine uslijedilo je pokretanje prvog pilot projekta “Uvođenje medijacije u predmetima Osnovnog suda Banja Luka” u saradnji sa SEED-om. Godinu dana kasnije, pilot projekat pokrenut je i u Sarajevu. Do kraja 2006. godine u pilot projektima je održano 590 medijacija od kojih je 330 riješeno sporazumom, što je oko 56% od ukupnog broja medijacija.

U oktobru 2005. godine Udruženje medijatora u BiH je formiralo je radnu grupu za izradu pravilnika o medijaciji, koji bi omogućili punu primjenu Zakona o postupku medijacije širom Bosne i Hercegovine. Upravni odbor usvojio je pravilnike u februaru 2006, nakon čega je pristupio izradi formulara potrebnih za njihovu primjenu.

U novembru 2006. godine objavljen je poziv za upis u registar medijatora, koji se realizuje u prvoj polovini 2007. godine. Po upisu prvih medijatora, medijacija, kao način rješavanja sporova će biti dostupna građanima širom BiH.