Obuka

  Početna/Obuka

TRENINZI I SEMINARI

Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini nudi programe obuke o medijaciji za buduće i aktivne medijatore, sudije i advokate, te zainteresovane strane odnosno krajnje korisnike usluga medijacije. Naši treneri su medijatori, pregovarači, eksperti u vještinama komunikacije, koji su svoja znanja stekli kroz programe obuke u zemlji i inostranstvu, a obučavali su različite profesionalne grupe u Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Kanadi.

OBUKA ZA MEDIJATORE

Program obuke za buduće medijatore sastoji se iz dva treninga i namijenjen je prvenstveno licima koja žele da se bave ovim vidom rješavanja sporova. Obuku mogu pohaðati i druga zainteresovana lica, koja se ne žele ili ne mogu baviti medijacijom (npr. ne ispunjavaju zakonske uslove za bavljenje medijacijom ili su na dužnostima koje su nespojive sa obavljanjem drugih poslova).

Obuka se sastoji iz dva treninga:
  • TRENING "MEDIJACIJA 1 - OBUKA ZA MEDIJATORE" (40 sati / 5 dana). Ovo je osnovni program obuke za polaznike koji se žele baviti medijacijom. Kako pomoći strankama da riješe spor, a da obje budu zadovoljne? Kako djelovati, a ne nametnuti rješenje? Ovo su samo neka od pitanja na koja ovaj program nastoji odgovoriti. Polaznici se upoznaju sa teorijom sukoba, načinima alternativnog rješavanja sporova, komunikacijskim vještinama, postupcima medijacije i pregovaranja. Teorijsku obuku prate vježbe - simulacije medijacija - u kojima polaznici imaju priliku da praktično primjene naučeno. Polaznicima se predstavlja i zakonski okvir za primjenu medijacije kao alternativnog načina rješavanja sporova u Bosni i Hercegovini, te praksa iz drugih zemalja. Po završetku treninga Udruženje medijatora u BiH polaznicima dodjeljuje certifikat o uspješno završenoj obuci, koji je jedan od preduslova za redovno članstvo u Udruženju, kao i preduslov za dalje usavršavanje. Cijena po polazniku: 500 KM + PDV.
  • TRENING "MEDIJACIJA 2 - PRIPREMITI SE ZA VOÐENJE MEDIJACIJE" (16 sati / 2 dana) - Vještine naučene na početnom treningu stavljamo u stvarni kontekst. Polaznici naučeno primjenjuju u simulacijama medijacije, uz podršku i sugestije trenera, iskusnih medijatora. Polaznici imaju priliku da pogledaju video snimak jedne medijacije, upoznaju se detaljnije za zakonskim rješenjima i procedurama, kao i iskustvima medijatora u vodenju stvarnih postupaka. Po završetku ovog treninga Udruženje medijatora u BiH polaznicima dodjeljuje certifikat o uspješno završenoj obuci, koji, kada je riječ o obaveznoj obuci, predstavlja preduslov za upis u registar medijatora i vodenje medijacije. Cijena po polazniku: 200 KM + PDV.
OBUKA ZA DRUGE ZAINTERESOVANE GRUPE

TRENING "MEDIJACIJA - OBUKA ZA SUDIJE I ADVOKATE" (16 sati / 2 dana) - Ovo je obuka za sudije, advokate i druge zainteresovane polaznike koji žele da se detaljnije upute u zakonska rješenja u oblasti alternativnog rješavanja sporova u Bosni i Hercegovini, praksu u drugim zemljama, kao i da se upoznaju sa prednostima rješavanja sporova medijacijom. Sudija koji raspolaže znanjem o karakteru i postupku medijacije, značaju koji njegova primjena ima s aspekta rasterecenja sudova i prednostima koje on pruža strankama u sporu, lakše će prepoznati slučajeve pogodne za medijaciju i odlučiti se da predloži strankama da spor pokušaju riješiti medijacijom. Advokat obučen o medijaciji i svjestan prednosti koje postupak pruža u odnosu na sudski postupak uspješnije će štititi interese klijenata kojima služi. Po završetku treninga Udruženje medijatora u BiH polaznicima dodjeljuje certifikat o uspješno završenoj obuci. Cijena po polazniku: 200 KM + PDV.

SEMINAR "MEDIJACIJA - SEMINAR ZA KRAJNJE KORISNIKE" (4 sata / 0.5 dana) - Ovaj seminar široj javnosti približava medijaciju kao jedan od efikasnih alternativnih načina rješavanja sporova. Namijenjen je krajnjim korisnicima usluga medijacije, pravnim subjektima i graðanima i graðankama. Kroz ovaj program medijacija se predstavlja kao jedan od efikasnih alternativnih nacina rješavanja sporova u kojem se poštuju stavovi i interesi obiju strana i u kojem često obje strane izlaze kao pobjednici. Seminar omogućava potencijalnim korisnicima medijacije da se detaljno upoznaju sa postupkom i uoče vještine koje su im potrebne da lakše pregovaraju sa drugom stranom u sporu i ostvare svoje interese u postupku medijacije. U zavisnosti od interesa grupe moguće je organizovati i simulaciju medijacije. Cijena za organizovane grupe: 1500 KM + PDV.

OBUKA ZA TRENERE

TRENING "MEDIJACIJA - OBUKA ZA BUDUCE TRENERE" (40 sati / 5 dana + rad sa mentorom) - Udruženje medijatora u Bosni i Hercegovini organizuje ovaj kurs po potrebi za novim trenerima ili na zahtjev drugih organizacija koje našom metodom žele usavršiti vještine svojih edukatora i edukatorica. Njegov cilj je da polaznicima prenese osnovna znanja iz oblasti obrazovanja odraslih, planiranja i dizajniranja programa obuke, te im omoguci da vježbaju vodenje pojedinih segmenata treninga medijacije. Nakon ove edukacije zainteresovani treba da produ vodenje prvih treninga uz savjetodavnu podršku trenera - mentora. U zavisnosti od pokazane spremnosti kandidatkinje ili kandidata i procjene mentora, Udruženje medijatora u BiH može dodijeliti certifikat o uspješno završenoj obuci za trenera.