Riječ više

  Početna/Riječ višeU ovoj rubrici objavljujemo tekstove o medijaciji autora/autorki, medijatora/medijatorki, pregovarača/pregovaračica i drugih profesionalaca i profesionalki vezanih za oblast medijacije, te domaće, strane i međunarodne dokumente o medijaciji.

TEKSTOVI O MEDIJACIJI

1. Ted Hill, direktor Kanada-BiH projekta pravosudne reforme: "Uloga medijatora u promovisanju i razvoju medijacijske kulture u demokratskom društvu" - Potrebno je neko vrijeme da Vas ljudi prepoznaju, da vam počnu vjerovati. Proveo sam mjesece u razgovoru sa pravnicima o medijaciji, razgovarao sa raznim zajednicama, dijelio im posjetnice. Bio sam oduševljen kada sam dobio prvu preporuku za medijaciju. (preuzmite tekst, pdf dokument, 125KB)
2. Arthur Trossen, sudija Općinskog suda u Altenkirchenu, Njemačka: "Magija medijacije" - šta je to što u medijaciji djeluje, ako medijator ne može ni odlučiti, niti savjetovati, niti predložiti rješenje? (preuzmite tekst, pdf dokument, 171KB)
3. Ljiljana Stajić, advokat i medijator Udruženja medijatora u BiH: "Medijacija iz perspektive advokata" - Advokat će brzim načinom rješavanja spora u postupku medijacije dobiti epitet efikasnog advokata, koji brzo i pouzdano rješava spor ugovornih strana. Ovakav marketing mu samo može koristiti, a rezultat su - nove stranke. (preuzmite tekst, pdf dokument, 80KB)
4. Vesna Dasović Marković, medijatorka: Prikaz knjige J. Anderson Little-a „Govoriti o novcu – kako voditi medijaciju u sporovima iz osiguranja i drugim monetarnim sporovima“ (preuzmite tekst, pdf dokument, 67KB)
5. Vesna Dasović Marković, medijatorka: Mogućnosti za unošenje i postupanje po standardnim klauzulama o medijaciji u Bosni i Hercegovini - Radi bržeg pristupa pravdi, treba učiniti napore da se klauzula o rješavanju sporova medijacijom unese u najveći broj komercijalnih, građanskih i individualnih ugovora iz radnih odnosa. (preuzmite tekst, pdf dokument, 127KB)
 
DOKUMENTI

1. Preporuka Savjeta Evrope Rec (2002)10 o medijaciji u građanskim stvarima, (preuzmite tekst, pdf dokument, 80KB)
2. Preporuka Savjeta Evrope Rec (98)1 o porodičnoj medijaciji, (preuzmite tekst, pdf dokument, 84KB)
3. Preporuka Savjeta Evrope Rec (99)19 o medijaciji u krivičnim stvarima (preuzmite tekst, pdf dokument, 90KB)
4. Smjernice Evropske komisije za efikasnost pravosuđa za bolje provođenje preporuka u vezi sa porodičnom medijacijom i medijacijom u građanskim stvarima CEPEJ(2007)14 (preuzmite tekst, pdf dokument, 117KB)
5. Strategija za reformu sektora pravde Bosne i Hercegovine 2008. - 2012. godine - Stub 4 Strategije - "Podrška ekonomskom rastu", obuhvata poglavlje "Medijacija i druge mjere za rješavanje privrednih sporova" (preuzmite tekst sa web stranice Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine - jezik: srpski, hrvatski, bosanski)
6. Akcioni plan razvoja privredne medijacije - (preuzmite dokument)